Regulamin

 

Dyrekcja obiektów: „Monte Cassino De Luxe” i „Pokoje przy Plaży”

 w Sopocie wysoko cenić będzie Państwa współpracę

w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości. 

REGULAMIN

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu noclegowego i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności takich, jak dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu „Monte Cassino De Luxe” przy ul. Bohaterów Monte Cassino 50  oraz obiektu „Pokoje przy plaży” przy ul. Chopina 40 (wejście od ul. Dąbrowskiego).
 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdym pokoju gościnnym, w recepcji  „Monte Cassino de Luxe”, a także możliwy do pobrania ze strony www.sopothotel.pl

 

§ 2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby hotelowe.
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 1. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuję się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gościa, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Za każdą dodatkową godzinę przedłużenia pobytu po godzinie 12:00 w pokoju gościnnym obiekt  „Monte Cassino De Luxe” pobiera 20zł, obiekt „Pokoje przy plaży” 15zł. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie.

 

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Rezerwacje dokonywane przez stronę internetową www.sopothotel.pl są płatne z góry przez system PayU, rezerwacje nie opłacone w PayU zostają anulowane, rezerwacje już opłacone  nie podlegają zwrotom, nie można ich anulować,.
 1. W razie dokonania rezerwacji telefonicznych pobieramy 50 % zaliczki.
 1. Przy rezerwacjach telefonicznych zastrzegamy sobie prawo do zapłaty przez klienta pełnej kwoty z góry w sezonie letnim, za pobyty dotyczące pakietów, ofert i terminów specjalnych oraz jeżeli rezerwowany termin nie przekracza 3 dni.
 1. Przy rezerwacjach telefonicznych nie zwracamy zaliczki w wypadku rezygnacji z pobytu na 7 dni przed zarezerwowanym terminem. W wypadku rezygnacji na 8-14 dni przed zarezerwowanym terminem zwracamy 50% wpłaconej zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi wcześniej niż na 14 dni przed zarezerwowanym terminem zwracamy 70% zaliczki.
 1. Opłatę za cały zarezerwowany termin w naszym obiekcie pobieramy w dniu przyjazdu, zawsze przy zameldowaniu.
 1. Nie zwracamy pieniędzy w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu gości za niewykorzystane dni. Traktujemy taki przypadek tak jakby klient był u nas do końca zarezerwowanego terminu.
 1. Klient wpłacając dokonując rezerwacji i płatności akceptuje podane powyżej warunki.
 1. Jeśli podane warunki Państwu nie odpowiadają prosimy o nie rezerwowanie terminów. 
 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
 1. Zameldowanie gościa do obiektu „Pokoje przy plaży” ma miejsce w recepcji „Monte Cassino De Luxe” przy ul. Bohaterów Monte Cassino 50.
 1.  Za klucze do pokoi gościnnych w obiekcie „Pokoje przy plaży” pobierany jest  depozyt, który jest zwracany przy wymeldowaniu, jeśli nie stwierdzone zostanie uszkodzenie mienia lub kradzież.
 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 1. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju gościnnym od godziny 7.00 do godziny 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji hotelu. Goście przebywający w pokoju po godzinie 22:00, będą traktowani jako goście nocujący za dodatkową opłatą na konto osoby zameldowanej w tym pokoju.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

 

§ 4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z rodzajem zaszeregowania obiektu¹. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.
 1. Obiekt zapewnia:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 • usługę sprawną pod względem technicznym; w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości -  zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatne następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taxi.

§ 5 CISZA NOCNA

 1.  W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 6.00   dnia następnego.
 2. Gość nie będzie powodować, a obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości obiektu.
 3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu uszkodzenia zniszczenia mienia przy wyjeździe, podmiot prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej gościa.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za rzeczy i przedmioty pozostawione w pokoju przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Obiekt zobowiązuje się zapewnić wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa gwarantujące bezpieczne przechowywanie pozostawionych rzeczy i kosztowności.
 3. Obiekt ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione do przechowania w recepcji za pisemnym pokwitowaniem.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady, / Dz. U. z 1965r. Nr 1, poz. 2/ z późniejszymi zmianami

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju gościnnym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

 

§9 REKLAMACJE 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług i decyzji o nie korzystaniu z usług obiektu.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Wszelkie reklamacje prosimy pozostawić w Recepcji bądź przesłać bezpośrednio na adres: info@sopothotel.pl
 4. Recepcjonista nie jest osobą upoważnioną do zwrotu pieniędzy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie obiektu zwierzęta nie będą akceptowane.
 2. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi pokojami.
 3. W pokojach gościnnych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez FHU „Monte” z siedzibą w Sopocie przy Alei Niepodległości 806, 81-759 Sopot, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Zakazuje się prowadzenia w obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 6. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

 

Dyrekcja obiektu „Monte Cassino De Luxe”

 i obiektu „Pokoje przy plaży”